Ana içeriğe atla

Zirkonyum Diş HEKİMİ

www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.com
www.estetik-disler.com


TTB Açıklaması :
 
Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2010, 25 Eylül 2010 ve 6 Ocak 2010 tarihlerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.
Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 3 Ağustos 2010 değişiklikleri hakkında bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer değişikliklere ilişkin açılan davalar henüz karara bağlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli değiştirilen mevzuat karşısında hekimlik mesleğini kendi adına açtığı sağlık kuruluşunda icra eden hekimler bir belirsizlik içinde bulunuyor. 6 Ocak 2010 tarihinden önce muayenehane, laboratuar veya müessese açarak faaliyette bulunan veya yeni açmayı düşünen hekimler tarafından Türk Tabipleri Birliği veya Tabip Odalarına çok sayıda soru yöneltilmektedir. TTB Hukuk Bürosu'nun, gelen soruları dikkate alarak 15 Şubat itibariyle mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini paylaşıyoruz.
 

1- 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan değişikliklere göre kimler, 6 Mart 2011 tarihine kadar yeniden ruhsat almak için başvurmak zorunda?
Müstakil olarak açılmış olan laboratuar ve müesseseler, en geç iki ay içerisinde kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak için İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığına başvurmakla yükümlüdür. Muayenehane ya da poliklinikler yönünden böyle bir yükümlülük getirilmemiştir.
2- 6 Ocak 2011 değişiklikleri ile tanınan iki aylık süre, başvuru süresi mi yoksa uygunluk belgesinin alınması için tanınmış bir süre midir?
İki aylık süre Yönetmeliğe göre gerekli belgeleri hazırlayıp başvurmak için getirilmiştir. Bu süre başvuruda bulunup ruhsat ve mesul müdürlük belgesi alınması için getirilmiş bir süre değildir.
 
Başvurunun Sağlık Bakanlığı’na yapılacağı belirtilmiştir. Ancak bu başvurular Bakanlığın il teşkilatı olan İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile de yapılabilecektir. Başvuruların yapılıp başvuru ve eklerinin teslim edildiğine ilişkin bir belge alınmasında ispat açısından yarar bulunmaktadır. İki aylık süre içinde başvuruda bulunmayanlar açısından başvuruda bulunana kadar kuruluşun faaliyetinin Valilikçe süresiz durdurulacağı belirtilmiştir.
 

3- Hangi koşulların, ne zamana kadar muayenehaneler tarafından yerine getirilmesi zorunludur?

  • 06.01.2011 tarihinde yapılan değişikliklerle muayenehanelere genel çalışma saatleri içinde çalışma yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak maddenin nasıl uygulanacağı belirsiz olduğu gibi geçiş dönemi hükmü de yapılmamıştır.
 
  • 3 Ağustos 2010 Değişikliklerinin bazılarına ilişkin Danıştay’ın web sayfasında yayımlanan yürütmeyi durdurma kararın verildiği dosyada kimi değişikliklerin iptali istenilmediği için karara bağlanan maddeler içinde yer almamıştır.  Bu dosyada iptali istenilmeyen maddeler, başta Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava olmak üzere diğer dosyalarda görüşülüp karara bağlanacaktır.
 
  • Muayenehanelerde bulunan hekim çalışma odalarının, hasta bekleme salonlarının, merdiven ve asansörlerin, kapı genişliklerinin standartlarına, pansuman ve acil müdahale odası bulunma zorunluluğuna ilişkin maddeler ile bebek emzirme ve bakım odası kurma şartını düzenleyen hükümlerin yürütmesi durdurulduğundan muayenehanelerin bu koşullara uygunluk sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda Yargı Kararı uyarınca Türk Tabipleri Birliği’nin yer aldığı her alana ilişkin bilimsel kurulların çalışmaları doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılması ve uygulamanın da ona göre belirlenmesi gerekmektedir. Yeni açılacak muayenehanelerde de yürütmesi durdurulan koşulların istenmemesi gerekmektedir.
 
  • Depreme dayanıklılık ve yangın tedbirlerinin alındığına ilişkin belge zorunluluğu hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olduğundan bu belgeler muayenehanelerden istenecektir. 3 Ağustos 2010 tarihinden önce açılmış muayenehaneler de bu koşulları 3 Ağustos 2011 tarihine kadar sağlamış olacaktır. Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından itiraz üzerine farklı bir karar verilmesi halinde bu yükümlülük ortadan kalkabilecektir.
 
  • Muayenehanede bir sağlık personeli istihdamı, arşiv birimi bulundurma şartı, hastalara ait tıbbi verileri Sağlık Bakanlığına bildirime zorunluluğu henüz yargı tarafından karara bağlanmamıştır. Önümüzdeki günlerde bu konudaki kararın açıklanması beklenmektedir.
 
4- Muayenehanelerde yapılabilecek tıbbi işlemleri sağlık hizmetinin ve tıp biliminin gereklerine aykırı olarak sınırlayan düzenlemelerde durum nedir?
25 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikler sonucu muayenehanelerde yapılan işlemlere getirilen sınırlamalar henüz Yargı tarafından görüşülmemiştir, Mart ayı içinde yürütmeyi durdurma taleplerinin görüşülmesi beklenmektedir.
 

5- Üniversite ya da Sağlık Kuruluşlarında çalışan hekimler serbest çalışmaya devam edebilecek midir?
Üniversite öğretim üyeleri yönünden, serbest çalışmayı yasaklayan 2547 sayılı Yasanın 5947 sayılı Yasa ile değişik 36. maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.  Bu konuda yeni bir yasal bir düzenleme yapılmamıştır.Öğretim üyelerinin gerek muayenehanelerinde gerekse özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarını yasaklayan bir üst norm yoktur. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ocak tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Verilen Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 14 Ocakta Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle çalışma hakkını ortadan kaldıran ya da sınırlandıran yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 
Buna göre laboratuar ya da müessesi bulunan hekimlere günde sekiz saat çalışma zorunluluğu getirildiğinden, iki aylık sürenin bitiminden sonra bu koşulunun gerçekleşmediğinden hareketle kapatma kararları gündeme gelebilecektir. Aynı şekilde muayenehaneler yönünden de genel çalışma saatlerinde açık olma koşulunun uygulanma girişimlerine göre benzer sonuçlar doğurabilecektir.
 
Sağlık Bakanlığı bağlı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden ise Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının sonrasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından farklı bir yorumla Sağlık Bakanlığı’nın çalışma yasağının sürdüğüne ilişkin açıklamasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.  Ancak henüz gerekçeli karar yayımlanmamıştır.  Bu kararın yayımlanacak olan gerekçesine göre uygulama işlemleri şekillenecektir.
 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ZİRKONYUM KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Bir çok insan çeşitli nedenlerle hasar gören dişler yerine diş kaplama ve köprüleri yapıldığını biliyoruz. Uygulanan bu diş kaplamaları ve diş köprüleri zaman içerisinde deformasyona uğrayarak değiştirilmeleri gerekebilir. Bu durumda diş kaplama sökülmesi gündeme gelir zirkonyum diş kaplama sökülmesi metal porselen diş kaplama söküm işleminden farklıdır. İçerisinde metal olan geleneksel kaplamalar elmas frezler ile kesilerek çıkarılabilir. Hatta köprü veya kaplamayı kesmeden üzerine kuvvet uygulayarak metalin istemesinden dolayı köprülerin çıktığını da biliyoruz. Zirkonyum diş kaplamalarda esnek yapı yoktur. Bu nedenle zirkonyum çıkarılması gerekince, mutlaka kesilmesi gerekir. Kaplama Dişlerin Çıkarılma Yöntemi Kaliteli malzemeden dikkatli bir uygulama ile yapılan diş kaplaması 15-20 yıl süreyle sorun çıkarmadan rahatlıkla kullanılabilir. Kaplama çıkarılmadan önce çıkarma nedeni doğrulanmalıdır. Çünkü çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılanma ihtimali yüksektir. Diş kaplaması ç

Kaplama dişlerde dişeti renklenmesi neden olur?

Diş eti Renklenmesi Neden Olur? bilim ve sanatta aşarı için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Estetik diş hekimliği uygulamaları da bunlardan birisi.Diş etinde oluşan renklenmeler hakkında son derece tecrübeli ve bilgili Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık.Kendisi bize estetik diş tedavileri için diş eti renginin önemini anlattı. Diş eti renkelnmelerinde uyguladığı tedavilerden örnekler verdi. Diş kaplaması yapıldıktan sonra diş etlerinde morarma ve diş eti kanaması sorunu yaşayan birçok insan vardır. Bu durum kaderiniz değildir. Günümüzde zirkonyum diş kaplamaları ile bu sorunun çözümü mümkündür. Porselen altındaki metal, çoğu zaman koyu metal rengini diş etlerine yansıtır. Diş etinde dişin diş eti ile birleştiği yerde koyu bir renk oluşur. Kaplama diş kenarları diş etine baskı yapıyorsa ilk başta diş etinde beyazlama olur. Sonra kan dolaşımı bozulan diş etinde kanama başlar ve ardından diş eti iltahaplanır. Diş eti parlak kırmızı bir renk alır.

ZİRKONYUM DİŞ YORUMLAR VE YAPTIRAN ÜNLÜLER

Beğenilen bir insan olmak  içgüdüsel bir davranıştır. İnsan olduğunu beğenilmek için ne gerekiyorsa yapar. Çünkü beğenilen bir insan toplumda kendisini kabul ettirebilir. Bu sayede hem iş yaşantısında hem de özel yaşantısında istediği yaşam standardını yakalayabilecektir. Beğenilmek sadece iyi huylu olmak ile maalesef mümkün olamamaktadır. Kişinin davranışları toplumda yer edilmesini sağlasa da özellikle ilk görünüm anında estetik  ve estetik diş  görüntüsü yüzündeki simetri ve dişlerinin rengi olumlu bir fikir oluşması için büyük oranda katkı sağlar. Bu durumu bilimsel araştırmalar ile de kanıtlanmış olan uzmanlar Özellikle insan vücudunda kabul edilebilir bir simetri olması gerektiğini söylemektedir.  Dişler sadece yemek yemek için değil dudak ve yanak dokularını desteklemek ve aynı zamanda konuşma sırasında seslerini doğru çıkarabilmek için fonksiyon sağlarlar. Dişlerin kaybedilmesinin önemli sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açtığını biliyoruz. Diş eti hastalıkları da ağız kok